Alternatiivsed meetodid kartulit kahjustavate traatusside tõrjel
Periood 1.03.2020−28.02.2023
Projekti partner Eesti Maaülikool

Projekti rahastati Maaelu Arengu Kava meetme 16.2 raames 206 849,03 eurotProjekti eesmärgiks oli kartulikasvatuses olulist kahju põhjustavate traatusside tõrjeks efektiivselt toimivate alternatiivsete tõrjevõtete väljaselgitamine. Kartulit kahjustavad mitmed traatusside liigid, kelle efektiivseks tõrjeks peavad rakendatavad võtted olema liigspetsiifilised, arvestades antud piirkonnas esineva liigi leviku- ja arengubioloogiaga. Tõrjevõtete efektiivsuse tagamiseks selgitati välja kartulipõldudel esinevate traatusside liigiline koosseis ning selle ajaline ja ruumiline varieeruvumine. Teadus- ja tootmiskatsetes hinnati entomopatogeensete seenpreparaatide ja nematoodide efektiivsust traatusside tõrjel ning mehhaanilise mullaharimise mõju traatusside arvukuse vähendamisele. Projekt viidi läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning nelja Eesti erineva piirkonna tava- ja mahekartulikasvataja koostööna.

Lõppjäreldused ja soovitused
Keemilised taimekaitsevahendid tagasid piisava tõrjeefektiivsuse mõõduka traatusside esinemise korral (efektiivsus katsetes ja kirjanduse andemetel 50-90%).
Madala traatusside esinemise korral ületasid tõrjekulud saadava tulu.
Traatusside arvuka esinemise korral jäi kõigi kasutatud taimekaitsevahendite efektiivsus madalaks, efektiivsus kuni 30%.
Bioloogiliste preparaatide efektiivsus sõltub tugevasti keskkonnatingimustest, ning need on efektiivsed vaid traatusside mõõdukal esinemisel.
Bioloogilised prepraadid on keemilistest insektitsiididest oluliselt kallimad. Seenpreparaadi Attracap kasutamine on 3 korda kallim ja nematoodipreparaatide kasutamine koguni 5 korda kallim.
Traatussikahjustuste vähendamiseks tuleb taimekaitsevahendeid kombineerida teiste integreeritud taimekaitse võtetega.

Traatusside populatsiooni põllul vähendavad mehhaaniline mullaharimine kesksuvel ja bioloogiliste seen- ja nematoodipreparaatide kasutamine.

Keemilised insektitsiidid hoiavad traatussid teatud aja mugulatest eemal, kuid ei vähenda nende arvukust põllul.

Traatussid esinevad peamiselt põlluäärtel; ära pane sinna kartuleid vaid jäta ökoalaks.

Projekti täitjad: Mati Koppel, Anne Must, Enno Merivee