Talukartuli Veebipoe üldtingimused

Kehtivad alates 26.03.2021

Käesolevaid Talukartuli Veebipoe üldtingimusi kohaldatakse kõigile müügilepingutele, mis sõlmitakse aadressil https://talukartul.ee/epood asuvas e-poes ülaltoodud kuupäevast kuni nende tingimuste järgmise redaktsiooni avaldamise ja jõustumiseni.

1. Mõisted

1.1          Käesolevas punktis 1 loetletud ja suure algustähega tähistatud mõisteid kasutatakse Lepingus neile käesolevas punktis omistatud tähenduses.

1.2          Müüja“ on Tulundusühistu Talukartul (registrikood 10670581, aadress Hoidla, Allikjärve küla, 73203 Paide, e-post myyk@talukartul.ee, telefon +372 513 7159).

1.3          Klient“ on Müüjaga Lepingu sõlminud isik, kelle andmed on määratletud Tellimuses.

1.4          Kasutaja“ on füüsiline isik, kes külastab Veebipoodi ja kes võib seal koostada Tellimuse.

1.5          Leping“ on Veebipoes sõlmitud või sõlmitav müügileping, mis koosneb Tellimusest ja käesolevaist Tingimustest.

1.6          Veebipood“ on e-pood, mis asub aadressil https://talukartul.ee/epood.

1.7          Tellimus“ on Lepingu eritingimused, mis sisaldavad Kliendi andmeid ning Kasutaja poolt Veebipoest välja valitud tooteid, Tarneviisi ja Tarnekohta.

1.8          Tingimused“ on käesolevad Talukartuli Veebipoe üldtingimused, mis on kõigi alates ülaltoodud kuupäevast kuni Tingimuste järgmise reaktsiooni avaldamise ja jõustumiseni sõlmitud või sõlmitavate Lepingute üldtingimusteks.

1.9          Pooled“ on Müüja ja Klient.

1.10        Puudus“ on Lepingu eseme mittevastavus Lepingu tingimustele või kvaliteedinõuetele. Lepingu eseme välimus võib erineda Veebipoes avaldatud illustratsioonidest.

1.11        Tarneviis“ on kas „väljastamine“ või „kohaletoimetamine“.

1.12        Tarnekoht“ on Müüja väljastuspunkt, mille asukoht ja tööaeg on märgitud Tellimuses (kui Tellimuses märgitud Tarneviis on „väljastamine“) või Kasutaja sisestatud Eestis asuv aadress või pakiautomaat (kui Tellimuses märgitud Tarneviis on „kohaletoimetamine“). 

2. Lepingu ese

2.1          Lepingu esemeks on Tellimuses määratletud tooted, mille Müüja müüb Kliendile.

3. Lepingu sõlmimine

3.1          Müüja avaldab Veebipoes pakutavate toodete kirjeldused ja hinnad.

3.2          Kasutaja koostab Veebipoes Tellimuse, valides Veebipoes pakutavate hulgast välja Kliendi soovitavad tooted ning sisestades tellitavate toodete kogused ja Kliendi andmed.

3.3          Müüja esitab Kasutajale Tellimuse kokkuvõtte, mis sisaldab Kliendi andmeid, Lepingu eset (st Kasutaja valitud tooteid), Lepingu eseme koguhinda koos käibemaksuga, Tellimuse kinnitamise tähtaega, Tarneviisi ja Tarnekohta.

Kui Tarneviis on „väljastamine“, sisaldab Tellimuse kokkuvõte ka tähtpäeva, mil Müüja Lepingu eseme Tarnekohas Kliendile või Kliendi määratud vedajale üleandmiseks valmis paneb. Sellisel juhul sisaldab Lepingu eseme koguhind selle transpordiks ettevalmistamist ning laadimist Kliendi korraldusel Tarnekohta saabunud transpordivahendile.

Kui Tarneviis on „kohaletoimetamine“, sisaldab Tellimuse kokkuvõte ka tähtpäeva või ajavahemikku (reeglina 3 kuni 10, erandjuhtumitel kuni 15 tööpäeva Tellimuse kinnitamisest), mil Müüja või tema määratud vedaja Lepingu eseme Tarnekohas Kliendile või Kliendi määratud kolmandale isikule kättesaadavaks teeb. Sellisel juhul sisaldab Lepingu eseme koguhind selle transpordiks ettevalmistamist ning toimetamist Tarnekohta.

3.4          Leping loetakse sõlmituks, kui Klient Tellimuse selleks ettenähtud tähtaja jooksul kinnitab.

3.5          Klient kinnitab Tellimuse, tasudes Lepingu eseme koguhinna kas Tellimuse kokkuvõtte juures näidatud pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay), maksekaardiga (Visa, MasterCard) või ülekandega Müüja arvelduskontole nr EE451010220053042018. Pangaülekande kulud kannab Klient. Ülekandega tasumisel märgib Klient Tellimuse numbri makse selgitusse. Sisestusvea avastamisel teavitab Klient Müüjat sellest esimesel võimalusel.

3.6          Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja maksekaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga- või kaardiandmetele.

3.7          Kui Müüja on Kliendiga kokku leppinud punktis 3.5 sätestatust erinevad maksetingimused, võimaldab Müüja Kliendil Tellimuse kinnitada muul viisil.

3.8          Kui Klient ei kinnita Tellimust punktis 3.3 sätestatud tähtaja jooksul, võib Müüja Tellimuse osaliselt või täielikult tühistada või muuta hilisemaks Lepingu eseme Kliendile üleandmiseks valmispaneku kuupäeva.

4. Lepingu täitmine

4.1          Kui Tarneviis on „väljastamine“, siis valmistab Müüja Lepingu eseme transpordiks ette ning annab selle Kliendile või Kliendi poolt määratud kolmandale isikule (sh vedajale) üle Tarnekohas selle tööajal 7 päeva jooksul alates punktis 3.3 sätestatud kuupäevast, laadides Lepingu eseme Kliendi korraldusel Tarnekohta saabunud transpordivahendile.

Kui Tarneviis on „kohaletoimetamine“, siis toimetab Müüja või Müüja poolt määratud vedaja (üldreeglina Itella Estonia OÜ või Venipak Eesti OÜ) Lepingu eseme punktis 3.3 sätestatud kuupäeval või ajavahemikus Tarnekohta ning teeb  Kliendile ja/või Kliendi poolt määratud kolmandatele isikutele võimalikuks selle mahalaadimise transpordivahendilt.

4.2          Lepingu ese loetakse Kliendile üle antuks ning selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Kliendile üle läinuks hetkel, mil Müüja või Müüja määratud vedaja on täitnud punktis 4.1 sätestatud kohustused.

4.3          Punktis 3.6 sätestatud juhul tasub Klient Lepingu eseme koguhinna kokkulepitud viisil ja tähtajaks.

4.4          Kui punktis 3.6 sätestatud kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti, väljastab Müüja Kliendile nõuetekohase arve hiljemalt Lepingu eseme üleandmisel.

5. Lepingu eseme ülevaatamine ja Lepingu tingimustele mittevastavusest teavitamine

5.1          Kui Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses, vaatab ta vastuvõetud Lepingu eseme viivitamatult üle või laseb selle üle vaadata. Kui Lepingu eseme võtab Kliendi ülesandel vastu vedaja, võib Klient selle üle vaadata selle jõudmisel sihtkohta.

5.2          Klient teatab Lepingu eseme Lepingu tingimustele mittevastavusest Müüjale 7 päeva jooksul pärast seda, kui ta mittevastavusest teada sai või teada saama pidi. Tarbijast Klient teatab mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.3          Kui Klient ei teata Müüjale mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul mittevastavust piisavalt täpselt, ei või ta Lepingu eseme Lepingu tingimustele mittevastavusele tugineda, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

5.4          Kui Lepingu ese ei vasta Lepingu tingimustele, on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja on andnud mõnedele Lepingu eseme hulka kuuluvatele toodetele seaduses sätestatut täiendava garantii, on Kliendil õigus tugineda ka sellisee täiendava garantii tingimustele.

6. Kaebuste lahendamine

6.1          Kliendi kaebused, mis puudutavad Lepingu eseme Puudusi, lahendatakse käesolevas punktis 6 sätestatud korra kohaselt.

6.2          Puuduse avastamisel esitab Klient Müüjale kaebuse, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Lepingu sõlmimise ja Lepingu eseme kättesaamise kuupäevi, Lepingu eseme ja sellel ilmnenud Puuduse kirjeldusi ning Kliendi ettepanekut selle kohta, mida Müüja peaks kaebuse lahendamiseks tegema. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressil myyk@talukartul.ee. Tarbijast Klient võib kaebuse esitada ka muul viisil.

6.3          Kui Klient alustab või jätkab Puudusega Lepingu eseme kasutamist enne Müüjalt vastuse ja edasiste tegevusjuhiste saamist, vabaneb Müüja vastutusest selle puuduse eest.

6.4          Müüja ei vastuta Puuduste eest, mis on põhjustatud Lepingu eseme kasutamisest ilma Kliendile edastatud või kättesaadavaks tehtud kasutusjuhiseid järgimata.

6.5          Müüja ei vastuta Puuduste eest, mis on tekkinud pärast Lepingu eseme üleandmist Kliendile.

6.6          Kui Müüja Puuduse eest vastutab, asendab Müüja Puudusega Lepingu eseme. Kui asendamine pole võimalik, tagastab Müüja Kliendile Puudusega Lepingu eseme ja selle kohaletoimetamise eest makstud summad.

6.7          Kui Müüja ei vasta kaebusele 15 päeva jooksul või keeldub kaebust rahuldamast või kui Müüja ei jõua Kliendiga lahenduse osas kokkuleppele, on tarbijast Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/) või esitada kaebus Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebiplatvormil (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

7. Vastutus

7.1          Kui Klient ei võta Lepingu eset punktis 4.1 sätestatud tähtaja jooksul vastu, võib Müüja nõuda Kliendilt leppetrahvina 0,1% Lepingu eseme hinnast iga vastuvõtuviivituses oldud päeva eest.

7.2          Kui vastuvõtuviivitus ületab 30 päeva, võib Müüja Lepingust taganeda ning tagastada Kliendile Lepingu eseme eest tasutud summa, millest on maha arvatud kuni 10% leppetrahvi, Lepingu eseme transpordiks ettevalmistamise ja väljastuspunktis hoidmise kulude katteks.

7.3          Kui Klient viivitab Lepingu oma raha maksmise kohustuse täitmisega, on Müüjal õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.4          Kui punktis 3.6 sätestatud kokkuleppe kohaselt peab Klient tasuma Lepingu eseme koguhinna või osa sellest enne Lepingu eseme üleandmist, võib Müüja keelduda Lepingu eseme üleandmisest kuni Kliendi maksekohustuse täitmiseni. Kui Klient ei täida oma maksekohustust punktis 4.1 sätestatud tähtaja lõpuks, loetakse ta vastuvõtuviivituses olevaks.

7.5          Seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses vastutavad Pooled Lepingu rikkumisega teineteisele  põhjustatud otseste kahjude eest. Saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest vastutavad Pooled ainult tahtluse või raske hooletuse korral.

7.6          Kumbki Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust ning kui ta on teist poolt vääramatu jõu ilmnemisest esimesel mõistlikul võimalusel teavitanud. Vääramatuks jõuks loetakse ka mistahes valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt epideemia või pandeemiaga võitlemiseks võetavaid meetmeid, sealhulgas piiranguid kaupade või inimeste liikumisele, isegi juhul, kui Pool, kelle kohustuste täitmist need meetmed takistavad, oli Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal teadlik kõnealusest epideemiast või pandeemiast või nimetatud meetmete võtmise võimalusest.

8. Üldsätted

8.1          Tarbija taganemisõigus. Tarbijast Kliendil on õigus Lepingust põhjust ära näitamata taganeda 14 päeva jooksul Lepingu eseme kättesaamisest. Täpsem teave tarbija taganemisõiguse ja selle teostamise tingimuste kohta on avaldatud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendis, mis on kättesaadav aadressilt https://talukartul.ee/taganemisjuhend.

8.2          Isikuandmete töötlemine. Müüja töötleb Kasutaja ja tarbijast Kliendi isikuandmeid vaid niipalju, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks, Lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Müüja raamatupidamiseeskirjadest ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kaardimaksete ja pangalinkide kasutamisel edastab Müüja (vastutav töötleja) maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le (volitatud töötleja). Müüja privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt https://talukartul.ee/privaatsuspoliitika.

8.3          Intellektuaalne omand. Veebipood, sh selle ülesehitus, kujundus, sisu ja funktsionaalsus, on Müüjale kuuluv või litsentsitud intellektuaalne omand, mille osaline või terviklik reprodutseerimine või mistahes muul viisil kasutamine muul kui Veebipoes pakutavate toodetega tutvumise ja Lepingute ettevalmistamise eesmärgil on lubatud ainult Müüja eelneval loal.

8.4          Elektroonilised allkirjad ja teated. Müüja ja Klient aktsepteerivad omavahelises suhtluses elektroonilisi allkirju ning Lepingus määratletud e-posti aadressidele saadetud teateid.

8.5          Välistav tingimus. Müüja ja Klient on kokku leppinud, et Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Poolte mistahes varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis Lepingus ei sisaldu, ei loeta Lepingu osaks.

8.6          Üksiku tingimuse tühisus. Kui Lepingu mistahes säte osutub tühiseks või selle kohaldamine võimatuks, loetakse Leping sõlmituks ilma selle sätteta, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks pooltest ei oleks mõistlikult ja heas usus tegutsedes Lepingut ilma selle sätteta sõlminud.

8.7          Omandireservatsioon. Lepingu eseme omand jääb selle koguhinna täieliku tasumiseni Müüjale.

8.8          Keel. Müüja võib käesolevad Tingimused avaldada lisaks eesti keelele ka muudes keeltes. Vastuolude ilmnemisel Tingimuste eesti- ja muukeelse teksti vahel on ülimuslik eestikeelne tekst.

8.9          Kohaldatav õigus ja kohtualluvus. Lepingutele ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused, mida Pooltel ei õnnestu lahendada heas usus peetavate läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.