Talukartuli veebi privaatsuspoliitika

Kehtib alates 26.03.2021

Käesolev Talukartuli veebi privaatsuspoliitika määratleb põhimõtted, mida rakendatakse aadressil https://talukartul.ee asuva veebilehe käitamisel toimuvale isikuandmete töötlemisele alates ülaltoodud kuupäevast kuni käesoleva poliitika järgmise redaktsiooni avaldamise ja jõustumiseni.

1.            Mõisted

1.1          Käesolevas punktis 1 loetletud ja suure algustähega tähistatud mõisteid kasutatakse Poliitikas neile käesolevas punktis omistatud tähenduses. Muid suure algustähega tähistatud mõisteid kasutatakse Talukartuli Veebipoe üldtingimustes (https://talukartul.ee/muugitingimused) neile omistatud tähenduses.

1.2          Poliitika“ on käesolev Talukartuli veebi privaatsuspoliitika.

1.3          Meie“ oleme Tulundusühistu Talukartul (registrikood 10670581, aadress Hoidla, Allikjärve küla, 73203 Paide, e-post myyk@talukartul.ee, telefon +372 513 7159).

1.4          Külastaja“ on Veebilehte külastav füüsiline isik.

1.5          Andmesubjekt“ on Külastaja, Kasutaja, füüsilisest isikust Klient ja juriidilisest isikust Kliendi kontaktisik.

1.6          Isikuandmed“ on identifitseeritud või identifitseeritavat Andmesubjekti puudutavad mistahes andmed.

1.7          Andmekaitseaktid“ on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, „IKÜM“) ja isikuandmete kaitse seadus („IKS“) ning muud isikuandmete kaitset reguleerivad Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.8          Veebileht“ on aadressil https://talukartul.ee asuv veebileht, mis sisaldab ka Veebipoodi.

1.9          Küpsised“ on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Veebilehe külastamisel Kasutaja arvutisse või muusse seadmesse.

2.            Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

2.1          Meie oleme Andmekaitseaktide tähenduses Isikuandmete vastutav töötleja.

2.2          Me töötleme Isikuandmeid alati vastutustundlikult, juhindudes Andmekaitseaktidest ja Poliitikast ning vastavalt Isikuandmete töötlemise alustele ja eesmärkidele.

2.3          Isikuandmete töötlemisel, sh säilitamisel, rakendame organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad Isikuandmete kaitse nende juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

2.4          Poliitika mistahes muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebilehel või muudetud Poliitikas sätestatud hilisemal kuupäeval.

3.            Isikuandmed ning nende töötlemise alused

3.1          Me võime töödelda järgnevaid Isikuandmeid: Andmesubjekti nimi, telefoninumber, e-posti aadress, Tarnekoha aadress, arvelduskonto ja maksekaardi andmed ning Klienti puudutavad andmed, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.2          Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on IKÜM art 6 lg 1 kohaselt:

(a)    nõusolek – Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma Isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

(b)    lepingu ettevalmistamine ja täitmine – Isikuandmete töötlemine on vajalik Andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Andmesubjekti taotlusele;

(c)     juriidiline kohustus – Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

(d)    õigustatud huvi – Isikuandmete töötlemine on vajalik Meie või muu isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta Isikuandmeid, eriti juhul kui Andmesubjekt on laps. 

4.            Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja tähtajad

4.1          Nõusoleku alusel töötleme Isikuandmeid, sh ennekõike kontaktandmeid Külastajate ja Kasutajate päringutele vastamiseks ning turundusteabe edastamiseks kuni Meile antud nõusoleku tagasivõtmiseni.

4.2          Lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks töötleme Isikuandmeid, sh ennekõike kontaktandmeid ning tarne- ja maksekohustusi puudutavaid andmeid, alates lepingu ettevalmistamise algusest kuni ühe aasta möödumiseni kõigi lepingust tulenevate kohustuste täitmisest või lepingueelsete läbirääkimiste lõppemisest ilma lepingut sõlmimata.

4.3          Juriidilise kohustuse täitmiseks töötleme Isikuandmeid, sh ennekõike kaupade ja teenuste tarneid ning nende eest tasumist puudutavaid andmeid, vastavalt raamatupidamise seaduses ja muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

4.4          Õigustatud huvi alusel töötleme Isikuandmeid:

(a)    turunduse ning kliendihalduse eesmärgil (ennekõike andmeid Kasutajate ja Klientide ning nende soovitud kaupade ja teenuste kohta) – mistahes lepingu sõlmimisele eelnevate läbirääkimiste alustamisest kuni kolme aasta möödumiseni vastava lepingu täitmisest või lepingueelsete läbirääkimiste lõppemisest ilma lepingut sõlmimata;

(b)    Meie pakutavate e-teenuste parendamise eesmärgil (ennekõike andmeid Külastajate ja Kasutajate tegevuse kohta Veebilehel ja Veebipoes) – kolme aasta jooksul Veebilehe või Veebipoe külastamisest;

(c)     Meie äritegevuse jätkuvuse tagamiseks (sh ennekõike varukoopiate tegemiseks Meie töödeldavaist andmetest, sh kõigist Isikuandmetest) – vastavalt Meie varundus- ja toimepidevuspoliitikale kuni ühe aasta jooksul alates viimasest muul eesmärgil tehtud töötlemistoimingust.

5.            Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlejad

5.1          Me teeme koostööd kolmandate isikutega (volitatud töötlejad), kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul Meie koostööpartnerid) jälgime alati kohalduvaid andmekaitse nõudeid.

5.2          Volitatud töötlejateks võivad mh olla Meiega samasse gruppi kuuluvad isikud, Meie toodete edasimüüjad, makse- ja tarneteenuse pakkujad, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringuid korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, nõustajad, maksehäireregistrid, info- ja sideteenuste pakkujad jm erinevate tehniliste teenuste osutajad tingimusel, et:

(a)    Isikuandmete selline töötlemine ja selle eesmärk on seaduslik; ning

(b)    Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie kui vastutava töötleja juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

5.3          Muudel juhtudel edastame Isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui Meil on selleks olemas Andmesubjekti nõusolek, seadusest tulenev kohustus või kui see on vajalik Andmesubjekti või kolmanda isiku elulise huvi kaitseks.

5.4          Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Majandusühendust, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

6.            Andmesubjekti õigused

6.1          Andmesubjektil on õigus:

(a)    saada informatsiooni tema Isikuandmete töötlemise kohta;

(b)    saada ligipääs oma Isikuandmetele ning nendega tutvuda;

(c)     nõuda tema Isikuandmetes avastatud ebatäpsuste parandamist;

(d)    igal ajal tagasi võtta tema Isikuandmete töötlemiseks Meile antud nõusolek.

6.2          Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Meie poole, kasutades punktis 1.3 näidatud kontaktandmeid.

6.3          Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

7.            Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

7.1          Võime koguda Veebilehe, sh Veebipoe, Külastajate ja Kasutajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja või Kasutaja brauseri poolt tema arvuti või muu seadme kõvakettale või püsimällu) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave)  töödelda.

7.2          Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada oma pakutavate toodete ja teenuste tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele; et kindlustada toodete ja teenuste parim võimalik kvaliteet; et informeerida Külastajat, Kasutajat ja Klienti sisust ja anda soovitusi; et muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutusi; et hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutame ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

7.3          Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast iga külastust; püsiküpsiseid jäävad alles ka Veebilehe korduval kasutamisel.

7.4          Meie Veebilehel võib olla kolmandate osapoolte Küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks Meie koostööpartnerid.

7.5          Kasutame järgmist liiki Küpsiseid:

(a)    Vajalikud Küpsised – on vajalikud, et Veebilehte kasutada – lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud Küpsised Veebilehele sisselogimist, ostukorvi funktsioone, eristada bot’e inimestest ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende Küpsisteta ei saa Veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud Küpsised on Veebilehe toimimiseks vältimatult vajalikud, siis on need Küpsised alati sisselülitatud.

(b)    Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde Andmesubjekti tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe personaalse kuvamise omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi Veebilehe kasutamiseks. Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse Andmesubjekti tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). 

(c)     Funktsionaalsed, statistika ja/või isikupärastamata analüütika Küpsised – on Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Andmesubjektid Veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis on veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse Veebilehe toimimise ja Toodete pakkumise parandamiseks.

(d)    Turundus- ja isikupärastatud analüütika Küpsised – Küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need Küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole Küpsised.

7.6          Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel või veebibrauseris. Töötluse aluseks ongi üldjuhul nõusolek. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid lubamata ei pruugi Veebilehe kõik funktsioonid Külastajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja Meie Veebilehel Küpsiste lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

7.7          Täpsem teave Küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav Meie Veebilehel vastava Küpsiste lahenduse kaudu.